Turvaa Sinulle

VARAA AIKA
VERKKOKURSSIT

UUSPERHE.FI ja Arvokas Ihminen Oy

TIETOSUOJASELOSTE

IUUSPERHE.FI / TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten Uusperhe.fi ja Arvokas Ihminen Oy käsittelee palveluidensa käyttäjinä olevien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja omassa toiminnassaan. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Uusperhe.fi ja Arvokas Ihminen OY Oy:n liiketoimintaprosesseihin ja sivustoihin, toimialueisiin, mobiiliratkaisuihin, pilvipalveluihin ja muihin tämän tarjoamiin palveluihin.

Uusperhe.fi / Arvokas Ihminen Oy verkkosivustot sekä muut palvelut saattavat lisäksi aika ajoin sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sosiaalisiin verkostoihin. Näihin kolmansien osapuolten sosiaalisiin verkostoihin sekä niiden kautta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia tietosuojaselosteita.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Uusperhe.fi ja Arvokas Ihminen Oy tekemästä henkilötietojen käsittelystä silloin, kun Uusperhe.fi tai Arvokas Ihminen OY toimii rekisterinpitäjänä. Käsittelemme aina henkilötietojasi ainoastaan siinä määrin kuin tarpeellista esimerkiksi palveluidemme toimittamiseksi ja aina soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Antamalla meille henkilötietosi ilmaiset lukeneesi ja olevasi tietoinen tämän tietosuojaselosteen mukaisista henkilötietojen käsittelyä koskevista menettelytavoista ja ehdoista. Mikäli et hyväksy tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käsittelyn periaatteita, älä luovuta meille henkilötietojasi.

YLEISTÄ

Nämä toimitusehdot (jäljempänä Ehdot”) tulevat voimaan 1.12.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. Verkkokaupan Ehtoja sovelletaan verkkosivujen fi välityksellä tilattavien tuotteiden ja palveluiden (jäljempänä ”Palvelu”) Uusperhe.fi 1988565-4 ja Arvokas Ihminen Oy 3212884-2 (jäljempänä yhdessä ”Toimittaja”) ja asiakkaan välillä.

Toimittaja myy Palveluitaan yksityis- ja yritysasiakkaille ja pienyrittäjille ja kunnille (jäljempänä yhdessä ”Asiakas”).

Toimittaja ei takaa palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa ja palvelussa saattaa esiintyä katkoja esim. laitteiston huolto- tai ylläpitotoimenpiteiden vuoksi. Toimittaja ei vastaa ajanvaraukseen tai muihin järjestelmiin liittyvistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Toimittajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Palveluiden hinnat ilmoitetaan kotisivuilla arvonlisäverollisina yksityisasiakkaille ja ilman arvonlisäveroa yritys- ja kunta-asiakkaille.. Tilauksen maksettava summa määräytyy tilaushetkellä voimassa olevien hintojen mukaan. Laskutusjaksoittain veloitettavan Palvelun hintaa voidaan muuttaa.

Jos kotisivuille on tullut virheellinen hinta, ei hinta sido Toimittajaa, mikäli hinta on niin selvästi virheellinen, että Asiakkaan katsotaan ymmärtäneen sen olevan virheellinen.

Peruutus palvelusta tulee tehdä on 48 tuntia ennen palvelun alkamista. Muutoin palvelusta peritään täysi maksu. Mikäli esteenä on sairaus, laskun voi mitätöidä esittämällä lääkärintodistuksen.

Kotisivujen sisältö (mukaan lukien kuvat, tekstit, tuotetiedot, videot ja tekniikka) on Toimittajan tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä. Aineettomia oikeuksia koskeviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Nimi: Uuperhe.fi ja Arvokas Ihminen Oy

Y-tunnus: 1988565-4 / 3212884-2

Osoite: c/o Paavo Rinta-Pollari Juholankatu 22 A 16

Postinumero: 04410

Postitoimipaikka: Järvenpää

Puhelinnumero: 045-6616775

Sähköpostiosoite: taru.meritie(at)uusperhe.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Uusperhe.fi / Arvokas Ihminen Oy

Nimi: Taru Meritie

Osoite: c/o Paavo Rinta-Pollari Juholankatu 22 A 16

Postinumero: 04410

Postitoimipaikka: Järvenpää

Puhelinnumero: 045 661 6775

Sähköposti: taru.meriti(at)uusperhe.fi

Tietosuojavastaava

Yritys: Uusperhe.fi / Arvokas Ihminen Oy

Nimi: Taru Meritie

Osoite: c/o Paavo Rinta-pollari, Juholankatu 22 A 16

Postinumero: 04410

Postitoimipaikka: Järvenpää

Puhelinnumero: 045 661 6775

Sähköposti: taru.meritie(at)uusperhe.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan tiedot tallennetaan Toimittajan asiakasrekisteriin (”jäljempänä ”Asiakasrekisteri”), jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon, Palveluiden laskutukseen, myyntiin ja markkinointiin, asiakaskyselyihin sekä asiakasinformaation toimittamiseen. Asiakas voi tarkastaa itseään koskevat tiedot ottamalla kirjallisesti yhteyttä Toimittajaan. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä Toimittajan verkkosivuilla.

Kerätyt ja käsitellyt henkilötiedot riippuvat siitä, mikä on suhteesi meihin. Käsittelemme hyvin erilaista tietoa ja erilaisiin tarkoituksiin asiakkaistamme kuin mitä käsittelemme esimerkiksi verkkosivuvierailijoista. Alla on jaoteltu tarkemmin käsittelemämme tiedot ja niiden lainmukaisuusperusteet tarkemmin sen mukaan, mistä tietoa etsit.

Tarkempia tietoja oikeuksien käyttämisestä tai henkilötietojen siirroista on näissä osioissa vain, mikäli ne poikkeavat muusta tällä selosteella kerrotusta.

Uusperhe- ja Terapiapalveluasiakkaiden tietoja käsitellään perustuen sopimussuhteeseen meidän ja asiakkaan välillä palveluiden toimittamiseksi. Henkilötietojen käsittelyyn liittyy myös lakisääteisiä velvoitteita.

Asiakkaidemme käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

 • asiakkaan yhteystiedot ja/tai laskutustiedot
 • käyntitiedot
 • hoidosta vastaava terapeutti
 • käyntikirjaukset
 • laskutusperusteet

Terapiapalveluasiakkailla on ajanvarausmahdollisuus verkkolomakkeella. Verkkolomakkeelta kerätään tieto tehtyjen ajanvarausten lukumääristä, mutta ilman ajanvarauksen tehneen henkilön tai ajanvarauksen muita tietoja, poislukien tekniset verkkotunnistetiedot.

Henkilötietojen lähteenä on aina asiakas itse, eikä tietoja kerätä muista lähteistä.

Henkilötietoihin pääsee käsiksi vain Taru Meritie.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

 • etu- ja sukunimi ja/tai yrityksen nim
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • Y-tunnus (yritykset)
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihinosallistuminen
 • mahdollinen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus

Lisäksi Rekisterin pitäjä voi asiakkuussuhteiden hoitamisen yhteydessä käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero
 • y-tunnus
 • syntymäaika/henkilötunnus
 • laskutustiedot
 • yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun tai markkinoinnin edistämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään suoraan asiakkaalta itseltään silloin, kun asiakas itse luovuttaa henkilötietojaan esimerkiksi varatessaan aikaa tai palveluiden välityksellä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten kilpailujen, arpajaisten tai tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä, joille rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa luovuttamiselle. Tällaisia kolmansia tahoja voivat olla esimerkiksi erilaiset luottotietoja tai osoitetietoja tarjoavat yritykset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Uusperhe.fi / Arvokas Ihminen Oy voi joutua luovuttamaan käsittelemiään henkilötietoja toimivaltaisille viranomaisille tai muille vastaaville tahoille tällaisten toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme uudelleen, käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille tai mahdollisille ostajille ja näiden neuvonantajille. Tietoja voidaan luovuttaa Uusperhe.fi / Arvokas Ihminen OY valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.

Tällaisissa tilanteissa huolehtii aina siitä, että sen henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat yhteistyökumppanit ja palveluntarjoajat ovat sopimuksin sidottuja noudattamaan luottamuksellisuutta ja tietosuojaa, ja että henkilötietoja käsitellään ainoastaan Uusperhe.fi / Arvokas Ihminen Oy tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käyntikirjaukset asiakaskoodein.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Uusperhe.fi / Arvokas ihminen Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Mikäli teemme muutoksia tietosuojaselosteeseen, julkaisemme muutetun selosteen ja muutoksentekopäivämäärän tällä sivustolla. Tästä johtuen suosittelemme, että käyttäjämme tarkistavat ajantasaisen tietosuojaselosteen säännöllisesti sivustoltamme.

Jos teemme ilmoituksemme merkittäviä muutoksia, jolloin yksityisyydensuojakäytäntömme muuttuu olennaisesti, voimme ilmoittaa asiasta myös muulla tavoin, esimerkiksi lähettämällä sähköpostiviestin, julkaisemalla ilmoituksen yrityksemme sivustossa ja/tai sosiaalisen median sivulla ennen muutosten voimaantuloa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 14.11.2021

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Palveluun ja palvelun ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palvelun erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Verkkosivusto

Kävijätilastointia tehdään kaikilla verkkosivuillamme. Analytiikka tallentaa myös evästeitä selaimesi välimuistiin, mutta näitä käytetään vain sivujen tilastointitarkoituksiin. Sitä varten käytämme kahta työvälinettä joiden tiedot alla tarkemmin:

 • Google Tag Manager: Työkalu ei itsessään kerää käyttöömme mitään henkilötietoja. Google Tag Managerilla hallitaan työkaluja, joita sivuilla käytetään.
 • Google Analytics: Analytics on työväline, jolla ensisijaisesti seurataan sivujemme käyttöä. Se kerää tietoja käyttäjän päätelaitteesta, verkko-osoitteesta (IP-osoite) ja käytetyistä ohjelmistoista sekä niiden versioista, selaimen ja käyttöjärjestelmän tietoja, ruudun resoluutio ja tiettyjen ohjelmistojen tuki (esim. Javascript ja Flash). Näillä voimme arvioida, montako kertaa vierailija käy sivuillamme, miten kauan viipyy, millä osoitteella sivuille saavutaan.Analytics kerää myös seuraavia tietoja: Dokumenttien lataukset sivuiltamme, linkit, joilla sivuilta poistutaan muualle, lomakkeiden täytön virheet, videoiden katselu, miten pitkälle sivuja lukee ja miten vierailija käyttää sivuston toiminnallisuuksia. Näiden tietojen avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri käyttäjät ja millaista tietoa sivuilta haetaan, miten sivut toimivat sekä miten sivuston palveluita käytetään. Tarkoituksena on tilastoida anonyymisti sivun kävijämääriä. Samalla opimme, mitä tietoa sivustoltamme useimmiten haetaan, ja voimme sen tiedon avulla kehittää sivuston rakennetta sellaiseksi, että käyttäjät löytävät helposti etsimänsä. Verkko-osoite, josta vierailu tehdään antaa usein viitteitä käyttäjän maantieteellisestä sijainnista, vaikkakin tarkka paikantaminen on lähes mahdotonta ja käytämme tätä tietoa vain tunnistaaksemme erilaisia käyttäjäryhmiä – ei yksittäisiä käyttäjiä.
 • Terapiapalveluasiakkailla on ajanvarausmahdollisuus verkkolomakkeella. Verkkolomakkeelta kerätään tieto tehtyjen ajanvarausten lukumääristä, mutta ilman ajanvarauksen yksilöiviä muita tietoja. Edellä kuvatut verkkotunnistetiedot tallentuvat kuitenkin jokaisesta varauksen tehneestä ja tieto siitä, että varaus on tehty.

Verkkosivujen osalta tietoja sinusta voi siirtyä myös kolmansille osapuolille. Alla on kerrottu tarkemmin eri sivujen ja osioiden osalta, kenelle ja mitä:

 • Facebook Facebookiin siirtyy tieto sivuillamme olosta ja sivustoidemme käytöstä. Facebook käyttää tätä omaan kävijäanalytiikkaansa ja täydentääkseen omia käyttäjäprofiilitietoja meidän sivuiltamme saadun tiedon perusteella. Se voi tarjota sen perusteella esimerkiksi mainontaa tai mielenkiintoisia kohteita omilla sivuillaan. Se auttaa myös meitä kohdentamaan omaa mainontaamme Facebookissa. Facebook ei luovuta meille yksittäisten vierailijoiden tietoja, emmekä me voi erotella kävijöitä esimerkiksi Facebook-tilin perusteella. Facebook -livelähetyksen yhteydessä selailutietosi ja seuraamasi lähetyksen tiedot siirtyvät myös Facebookille ja ovat yhdistettävissä Facebookin toimesta sinuun. Facebookin tietosuojalausunnon voit lukea suomeksi osoitteesta: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Lisätietoja verkkosivustomainonnasta saat esimerkiksi Your Online Choices -sivuston kautta http://youronlinechoices.eu/
 • Voit poistaa selaimesi tallentamat evästeet selaimen asetuksista. Mikäli et halua käyttää evästeitä, et välttämättä voi täysin hyödyntää esimerkiksi verkkokauppaa.

Alla linkkejä evästeiden poistoon eri selaimista.

 • Internet Explorer:https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-verkkosivujen-tietokoneellesi-tallentamia
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US