elatusapu-elatusapuriita

SOPIMUS, FOLLOSOVITTELU, OIKEUSPROSESSI

Huomioithan, että tämä sivusto ei ole viranomaisten ylläpitämä, ja Uusperhe.fi ei ole vastuussa tietojen ajantasaisuudesta. Jos tarvitset juridista neuvontaa, suosittelemme etsimään luotettavia juristeja. Löydät asiakkaiden suosittelemia juristeja tämän linkin kautta.

Tässä artikkelissa tarkastellaan lasten huoltoon, elatukseen ja asumiseen liittyvää sopimuskäytäntöä sekä niihin liittyviä sovittelumenettelyjä ja tuomioistuinkäsittelyä.

Investoi tärkeimpään:

VARAA AIKA
OSTA VERKKOKURSSI

Keskinäinen sopimus

Keskinäinen sopimus lastenvalvojan vahvistuksella on tärkeä askel lapsen huoltoon, asumiseen ja elatusmaksuihin liittyvien asioiden sopimisessa.

 1. Sovittavat asiat:
 • Lapsen huolto (yhteisvanhemmuus vai yksinhuoltajuus)
 • Lapsen asuminen – missä on lapsen kirjat. Huomioi että se, jonka luona kirjat on, on virallisesti lähivanhempi. Hänellä on mm oikeustapauksissa huomattavasti suuremmat oikeudet kuin etävanhemmalla, sillä lähivanhempi edustaa lapsia.
 • Elatusmaksu

 

 1. Huomaathan että lastenvalvojan laskelma ei ole ainoa oikea. Lastenvalvojan rooli ei ole, tai ei tulisi myöskään olla sellainen että hän pyrkii viemään sopimusta tiettyyn suuntaan. Lastenvalvojan tulisi olla puolueeton henkilö, jonka tehtävänä on tuoda esiin lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden erilaisia ratkaisuja. Lastenvalvoja voi jättää sopimuksen vahvistamatta, mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen tai lapsen etu ei toteudu sopimuksessa. Lastenvalvojan vahvistama virallinen sopimus on täytäntöönpanokelpoinen ja se vastaa tuomioistuimen antamaa ratkaisua. Virallisten sopimusten vahvistamisen lisäksi lastenvalvojan luona voi jatkaa tai muuttaa aiemmin tehtyjä sopimuksia.
 2. Suosittelen aina sopimuksen vahvistusta lastenvalvojalla, sillä silloin sopimus on virallinen myös viranomaisten silmissä. Vahvistus on maksuton
 3. Kun menette lastenvalvojalle, muista että sinun ei tarvitse allekirjoittaa mitään heti. Sinulla on oikeus näin isossa sitoumuksessa pohtia asiaa. Usein sopimus on kymmenientuhansien arvoinen, yli 10 vuotta kestävä, koskee lapsiasi ja etävanhempana vaikea muuttaa, jos erimielisyyttä on. Sopimuksia ei periaatteessa tarvita niin kauan kun on sopu, mutta kun sopu loppuu, niin silloin hyvin laadittu sopimus on kaikkien etu.
 4. Mieti tulevaisuuttasi lasten kanssa:
 • Tutustu elatusapuun ja siihen liittyviin seikkoihin ja oikeuksiisi.
 • Mieti juhlapyhät, omat henkilökohtaiset sukusi juhlat, sairastuminen (lasten ja oma sekä lasten toisen vanhemman), poikkeustilanteet, lomat ja lomamatkat haluat hoitaa. Kysy voiko sopimukseen kirjata vaikkapa että puoliso sitoutuu kirjoittamaan lomamatkoille lupalaput ja luovuttamaan passit.
 • Mieti miten elämäsi muuttuu, jos sinulle tulee puoliso. Silloin tilanteet ja tarpeesi voivat muuttua. Samoin lastesi vanhemman kanssa yhteistyö voi hankaloitua.
 • Mieti kuinka paljon tahdot entisen puolisosi ja tämän sopimuksen vaikuttavan elämääsi vaikkapa 10 vuoden jälkeen. Entä jos entinen puolisosi tahtoo hankaloittaa elämääsi tämän kautta? Tutustu vieraannuttaminen ja huoltokiusaaminen artikkeliin. Vaikka se voi tuntua kaukaiselta, voi se joku päivä olla arkeasi.
 • Pohdi vaihtotilanteet, miten vaihdot hoidetaan nyt. Kumpi hakee ja mistä. Mieti miten keskeiset asiat lapsesta informoidaan. Mitä tapahtuu jos viestintä muuttuu syyttelyksi ja toisen ohjaukseksi. Onko tällöin hyvä siirtyä sähköpostitse tulevaan kerran viikossa olevaan informointiin, mikä on usean tuomioistuimen suositus haastavissa tilanteissa.
 • Mieti teetkö määräaikaisen vai toistaiseksi voimassa olevan asiakirjan. Määräaikaisuus antaa sinulle mahdollisuuden tarkastella asiaa, jos tilanteet muuttuvat. Jatkuvalla sopimuksella taasen mahdollinen kiistely jää vähemmäksi, mutta etenkin etävanhemman on tuolloin vaikea saada muutoksia, jos toinen osapuoli ei ole suostuvainen, ellei hän käynnistä oikeusprosessia.
 • Sopimuksen liitteeksi voitte sopia myös käytännön asioista. Tästä linkistä löydät keskeisimmät asiat, joista tulevaisuudessa voi tulla haasteita ja jotka voivat olla, hyvä sopia etukäteen. Linkki

Sovittelu yksityistä palvelua käyttäen

Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan lapsen asioista keskenään tai lastenvalvojan avulla, ovat seuraavat prosessit mahdollisia.

1. Kunnan perheasiansovittelukeskus, jossa käydään läpi lapsen huoltoon ja yhteisvanhemmuutten liittyivä asioita.

2. Yksityinen sovittelu, jossa käsitellään eroa ja eron jälkeistä yhteistyötä ja niihin liittyivä käytätneitä / tunteita. Tätä palvelua tarjoan myös minä, laaditaan mahdollinen sopimus.

3. Juristien avulla käyty neuvottelu, jossa pyritään saamaan ratkaisu. Asiakkaiden suosittelemat juristit löydät tästä linkistä.

Follosovittelu

Follosovittelu eli asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu käräjäoikeudessa

Follosovittelussa voidaan käsitellä lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia vanhempien erimielisyyksiä. Lisäksi follosovittelussa voidaan ratkaista monia sellaisia lapsen arkeen liittyviä kysymyksiä, joita ei voida käsitellä oikeudenkäynnissä.

Tavoite

Follosovittelun tavoitteena on saada aikaan lapsen edun mukainen, kestävä sopimus vanhempien välille. Asia voidaan siirtää follosovitteluun myös vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Tällöin oikeudenkäynti keskeytetään odottamana follosovittelun lopputulosta.

Sovittelija

Follosovittelijana toimii perheasioihin perehtynyt tuomari ja häntä avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija (yleensä psykologi tai sosiaalityöntekijä).

Follosovittelijatuomari on eri henkilö kuin huoltoriita-asiaa oikeudenkäynnissä käsittelevä tuomari. Moniammatillinen työpari tarjoaa vanhemmille tukea sekä juridisten että psyykkisten eroon liittyvien konfliktien ratkaisemiseksi. Asiantuntijan avulla pyritään varmistamaan, että follosovittelussa käsitellään lapsen edun kannalta keskeiset seikat ja että saavutettu sovinto ovat lapsen edun mukaisia.

Follosovittelu on vapaamuotoista ja keskustelevaa.

Vanhemmat voivat käyttää follosovittelussa tukena lakimiesavustajaa.

Eteneminen

Follosovittelu etenee pääasiassa yhdessä käytävin keskusteluin ja neuvotteluin, mutta tarvittaessa follosovittelija voi keskustella vanhempien kanssa myös erikseen. Vanhempien kanssa sovittaessa follosovittelija ja asiantuntija-avustaja voivat keskustella myös lapsen kanssa. Follosovittelija voi vahvistaa follosovittelussa syntyneen sopimuksen, jolloin siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen.

Follosovitteluun pääsee nopeasti

Follosovitteluistunto järjestetään kuuden viikon kuluessa siitä, kun follosovittelun aloittamisesta on tehty päätös. Follosovittelu on oikeudenkäyntiä nopeampi menettely. Sopimukseen voidaan päästä jo yhden tapaamisen aikana. Ellei näin käy, follosovittelussa voidaan edetä vähitellen ja tehdä lyhytaikaisia kokeilusopimuksia lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen tai muihin vanhempien erimielisyyksiin liittyvissä asioissa. Kokeilusopimusten tarkoituksena on testata erilaisia järjestelyjä ja arvioida niiden toimivuutta käytännössä. Näin voidaan löytää lapsen edun kannalta parhaiten sopiva ratkaisu.

Follosovittelu on vapaaehtoista

Follosovittelun aloittaminen edellyttää kummankin vanhemman suostumusta, ja follosovittelun voi lopettaa missä vaiheessa tahansa. Follosovittelija voi vahvistaa follosovittelussa tehdyn sopimuksen. Vahvistettu sopimus rinnastuu tuomioistuimen päätökseen ja on täytäntöönpanokelpoinen.

Follosovittelu on myös edullinen vaihtoehto. Follosovittelusta peritään käsittelymaksu. Kunnan nimeämän asiantuntija-avustajan käyttö follosovittelussa on vanhemmille maksutonta. Vanhempi vastaa itse lakimiesavustajansa palkkiosta.

Hakeminen

Vanhemmat voivat joko yhdessä tai erikseen hakea follosovittelua lapsen asuinpaikan käräjäoikeudelle toimitettavalla vapaamuotoisella hakemuksella. Osapuolet voivat tehdä hakemuksen yhdessä tai erikseen. Hakemuksessa tulee ilmoittaa osapuolten nimet ja yhteystiedot, ne seikat, joihin hakija haluaa follosovittelussa ratkaisua, sekä lyhyt selostus erimielisyydestä.

Jos hakemuksen on tehnyt toinen vanhempi yksin, käräjäoikeus tiedustelee toiselta vanhemmalta suostumusta follosovitteluun, koska follosovittelun aloittaminen edellyttää kummankin vanhemman hyväksyntää. Osapuolet voivat ilmoittaa halunsa osallistua follosovitteluun myös oikeudenkäynnin ollessa vireillä. Lisätietoja follosovittelusta saa paikallisesta käräjäoikeudesta.

Oikeuteen?

Elatusasioissa oikeudessa vastakkain ovat etävanhempi ja lapsi, jota lähivanhempi edustaa. Tämä tarkoittaa sitä, että etävanhemmalla on suuremmat riskit sekä oikeudenkäyntikulujen, vastapuolen kulujen ja lakimiespalkkoiden osalta. Lapselle, jota lähivanhempi edustaa ei näistä ole riskejä kuin erityisen painavissa syissä

Vuonna 2003 Korkein oikeus antoi kaksi ennakkoratkaisua, jotka koskivat lapsen elatusapua ja niihin liittyviä oikeudenkäyntikuluja (KKO:2003:104 ja KKO:2003:105). Korkein oikeus päätti, että elatusvelvollisen osalta korvausvelvollisuus määräytyy oikeudenkäymiskaaren (OK) 21 luvun 1 §:n mukaan, kun taas lapsen osalta korvausvelvollisuus perustuu samaan lukuun, mutta 2 §:ään. Tämä tarkoittaa, että jos elatusvelvollinen häviää asian, hänen tulee korvata vastapuolen kulut kokonaisuudessaan. Jos sen sijaan lapsi häviää asian, hänen tulee korvata vastapuolen kulut vain erityisistä syistä.

Korkeimman oikeuden ratkaisut ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa elatusvelvolliset epäröivät viedä elatusapuasioita oikeuteen peläten kohtuuttomia kustannuksia. Toisaalta lähihuoltajalla voi olla intressi saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi toivoen suurta korvausta. Erityisen haastavaa tilanne on, kun elatusapua vahvistetaan ensimmäistä kertaa. Näissä tapauksissa tuomioistuinten näkemykset siitä, kumpi osapuoli on voittanut asian, vaihtelevat merkittävästi.

Oikeudenkäyntikustannuksia voidaan kattaa joko oikeusturvavakuutuksesta tai valtion myöntämästä oikeusavusta. Oikeusturvavakuutuksesta lapsiriitoja korvataan vain poikkeuksellisesti. Siihen vaikuttavat mm se, millaiset ehdot ovat ja milloin vakuutus on otettu.

Oikeusapuun vaikuttavat vanhemman tulot ja varallisuus.

Haastehakemuksen jättäminen:

Riita-asian aloittamiseksi toinen vanhemmista tai molemmat voivat jättää haastehakemuksen tuomioistuimeen, eli käräjäoikeuteen. Haastehakemuksessa esitetään vaatimukset ja perustelut, joilla toivotaan lapsen asioita ratkaistavan.

Haastehakemuksessa on ilmoitettava tarkka vaatimus ja sen perusteet, sekä tarvittaessa esitettävät todisteet. Lisäksi on mainittava oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos se on tarpeen. Hakemuksessa on myös esitettävä tuomioistuimen nimi, asianosaisten tiedot, edustajien yhteystiedot ja osoite, johon kutsut ja ilmoitukset voidaan lähettää. Asianosaisten ja todistajien yhteystiedot on ilmoitettava käräjäoikeudelle. Jos vastaajan yhteystiedot eivät ole tiedossa, on kerrottava toimenpiteistä niiden selvittämiseksi. Haastehakemus on allekirjoitettava asianosaisen tai laatijan toimesta.

Haastehakemuksen voi laatia itse, netistä löytyy maksullisia valmiita pohjia, mutta on suositeltavaa käyttää lakimiestä.

Vastapuolen kuuleminen

Kun haastehakemus on jätetty, vastapuolella, eli toisella vanhemmalla, on oikeus antaa vastine eli vastata haastehakemukseen. Vastineessa esitetään vastapuolen näkemykset ja perustelut.

Oikeudenkäynti

Mikäli asianosaiset eivät pääse sopimukseen esimerkiksi sovittelun avulla, asia etenee oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäynnissä asianosaiset esittävät omat näkemyksensä ja perustelunsa tuomioistuimelle. Tuomioistuin arvioi esitetyt näkökohdat ja pyrkii tekemään päätöksen lapsen edun mukaisesti.

Ratkaisun julistaminen

Oikeudenkäynnin jälkeen tuomioistuin antaa ratkaisunsa, joka voi sisältää päätöksiä lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Päätös perustuu esitettyihin todisteisiin, lain tulkintaan ja lapsen edun arviointiin.

Valitusmahdollisuus

Mikäli jompikumpi vanhemmista ei ole tyytyväinen tuomioistuimen ratkaisuun, hänellä voi olla mahdollisuus valittaa päätöksestä. Valitus tehdään yleensä ylemmälle oikeusasteelle, kuten hovioikeudelle tai korkeimmalle oikeudelle. Valitusprosessi voi sisältää uuden oikeudenkäynnin tai pelkästään kirjallisen menettelyn.

On tärkeää huomata, että oikeusprosessi lapsiasioissa voi olla vuosia kestävä , vaativa ja kallis.

Linkkejä

Asiakkaiden suosittelemia juristeja: Linkki

Kokemuksia Uusperhe.fi Taru Meritien palveluista: Linkki

Älä jää odottamaan parempaa hetkeä. Sitä useinkaan ei tule:

VARAA AIKA
OSTA VERKKOKURSSI