elatusapulaskuri

ELATUSAPU

Huomioithan, että tämä sivusto ei ole viranomaisten ylläpitämä, ja Uusperhe.fi ei ole vastuussa tietojen ajantasaisuudesta. Jos tarvitset juridista neuvontaa, suosittelemme etsimään luotettavia juristeja. Löydät asiakkaiden suosittelemia juristeja tämän linkin kautta.

Investoi tärkeimpään:

VARAA AIKA
OSTA VERKKOKURSSEJA TAI LUENTOJA

Mikä elatusapu on?

Elatusapu on rahasuoritus, jolla lapsen vanhempi osallistuu lapsensa elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Lapselle voidaan vahvistaa maksettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatusapu maksetaan lähivanhemmalle, joka edustaa lasta.

Elatusavun vahvistaminen ja sopiminen

Vanhemmat voivat sopia elatusavusta keskenään. Eron jälkeen lastenvalvojalle ei siis ole pakko mennä vahvistamaan elatussopimusta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että vain lastenvalvojalla vahvistettu sopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta ovat täytäntöön pantavissa, eli myös perittävissä.

Lapsen oikeus riittävään elatukseen

Lapsen oikeus elatukseen alkaa hänen syntymästään ja päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta tai sitä ennen kykenee elättämään itsensä. Lapseen kohdistuvasta yksityisoikeudellisesta elatusvastuusta säädetään elatuslaissa. Kyseisen lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka kattaa hänen yksilölliset tarpeensa, kuten kehitystason mukaiset aineelliset ja henkiset tarpeet, hoidon, koulutuksen ja näistä aiheutuvat kustannukset. Löydät tiedon siitä mitä elatusapuun kuuluu tästä linkistä.

Vanhempien elatusvastuu ja maksukyvyn arviointi

Elatuslain mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien maksukykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä, mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä muut lakiin perustuvat elatusvastuut. Elatusvastuu ei välttämättä jakaudu vanhempien kesken tasan, vaan se jakautuu heidän kykyjensä mukaisessa suhteessa. Linkin elatusapulaskuriin ja ohjeet laskurin käyttöön löydät tästä linkistä.

Elatusavun juridinen luonne ja täytääntönpano

Elatusvastuu on ankaraa vastuuta, eikä siitä voida vapautua sopimuksin. Elatusvaatimuksen voi kohdistaa vanhempaa kohtaan niin kauan kuin lapsi on alle 18-vuotias ja tarvitsee elatusta. Vahvistettu elatussopimus on täytäntöönpanokelpoinen. Viranomainen ei määrää lapselle elatusapua automaattisesti, vaan elatusapu on maksettava vapaaehtoisesti tai tuomioistuimen päätöksellä. Mikäli vanhempi ei täytä elatusvelvollisuuttaan vapaaehtoisesti, elatusapu voidaan periä ulosottotoimin. Ulosottomies voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin elatusavun perimiseksi vanhemmalta, joka ei ole täyttänyt velvollisuuttaan. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi palkan tai muiden tulojen ulosmittaus. Elatusavun täytäntöönpanolla pyritään varmistamaan, että lapsi saa tarvitsemansa elatuksen vanhemman taloudellisesta panoksesta huolimatta.

Elatusavun vahvistaminen ja maksaminen

Elatusavulle voidaan vahvistaa kiinteä määrä, ja sen suoritustapa vahvistetaan joko vanhempien keskinäisellä sopimuksella, jonka sosiaalilautakunta vahvistaa, tai tuomioistuimen tuomiolla. Vaikka elatusapu maksetaan lapsen kanssa asuvalle huoltajalle, jolla on päätösvalta sen käytöstä, se on kuitenkin lapsen etu ja juridisesti lapsen omaisuutta.

Vapaaehtoinen sopimus ja virallinen vahvistus

Elatusasiat ovat dispositiivisia eli tahdonvaltaisia asioita, joten vanhemmat voivat aina vapaasti sopia elatuksen järjestämisestä. Viranomainen ei automaattisesti määrää elatusapua lapselle, vaan sitä on vaadittava erikseen. Vahvistettu elatussopimus on kuitenkin täytäntöönpanokelpoinen, kun taas vapaamuotoinen sopimus sitoo vanhempia keskinäisesti. Mikäli sopimusta ei ole vahvistettu, ei sitä voi periä esimerkiksi ulosoton kautta.

Elatusavun määrä ja sen arviointikriteerit

Elatusavun määrään vaikuttavat tekijät on kuvattu laissa melko yleispiirteisesti. Tämä aiheuttaa vaikeuksia elatusavun oikean suuruuden ennakoimisessa ja voi johtaa eriarvoiseen kohteluun eri alueilla. Oikeusministeriö on julkaissut ohjeen lapsen elatusavun arvioimiseksi, joka pyrkii yhdenmukaistamaan käytäntöjä ja toimimaan suosituksena elatusavun määräytymisperusteista. Ohje on kuitenkin suuntaa antava eikä sido vanhempia tai tuomioistuimia.

Ohje kannattaaa lukea, sillä se kertoo oikeuksista ja siitä, mitä kaikkea laskelmassa voidaan ottaa huomioon ja mitä kaikkea se kattaa. Oikeusministeriön ohjeen löydät tästä linkistä. Huomaathan että siinä on myös tarkentava osuus. Keskeisimmät oikeusministeriön ohjeen asioista mm elatusapulaskuria käytettäessä löydät täältä.

Mitä maksettavaan elatusapuun kuuluu?

Elatusapuun liittyvät kustannukset voivat vaihdella sen mukaan, miten vanhemmat ovat sopineet lapsen elatuksesta. Elatusapu on aina yksilöllinen sopimus, eikä ole olemassa yhtä yleistä sääntöä siitä, mitä kaikkiin elatusmaksuihin sisältyy. Kuitenkin usein vanhemmat sopivat elatusmaksuista käyttämällä elatusapulaskuria, noudattaen yleisiä käytäntöjä sekä oikeusministeriön antamia ohjeita.

Mikäli vanhemmat ovat käyttäneet elatusapulaskuria tai noudattavat yleisiä käytäntöjä ja oikeusministeriön ohjeita, elatusmaksu kattaa yleiskustannukset ja erityiskustannukset. Yleiskustannuksiin kuuluvat lapsen perustarpeet, kuten ravinto, vaatteet, jalkineet, henkilökohtainen hygienia, asianmukainen vaatetus, puhelin, tietokone ja niihin liittyvät kulut, taskuraha, virkistys- ja harrastusmenot (kuten pyörän tai suksien hankinta) sekä niihin liittyvät välineet, satunnaiset sairastumiskulut, koulutusmenot, asumiskustannukset, kodin kalusteet, koneet ja muut vastaavat hankinnat.

Erityiskustannukset, jotka on erikseen sovittu sopimuksessa, voivat sisältää kilpaurheilukustannukset, vakuutukset, erityiset terveydenhoitomenot, päivähoito- ja iltapäiväkerhomaksut, erityiskoulutusmenot ja muut vastaavat erityiset kulut.

Mikäli jotakin erityiskustannusta ei ole otettu huomioon elatusmaksuneuvotteluissa , vaatii osallistuminen kuitenkin elatusapumaksusopimuksen päivitystä. Ei siis voida automaattisestolettaa että maksua suorittava vanhempi osallistuu näihin elatusmaksusopimuksen ulkopuolella. Lisäksi osassa erityiskustannuksia otetaan huomioon se, onko maksuja suorittava vanhempi saanut osallistua päätöksentekoon sekä kustannusten kohtuullisuus.

Elatusapupäätöksen pituus

Elatusapu voidaan vahvistaa määräajaksi tai suoritettavaksi eri ajanjaksoilta. Vanhemman elatusvelvollisuus päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai kykenee elättämään itsensä. Kuitenkin täysi-ikäinen lapsi voi edelleen olla oikeutettu avustukseen koulutuskustannuksiinsa kohtuulliseksi arvioituna. Tietoa koulutusavustuksesta löydät tästä. Vanhemman elatusvelvollisuus päättyy myös silloin, kun lapsi otetaan adoptiolain mukaisesti ottolapseksi tai kun lapsi pystyy itse elättämään itsensä esimerkiksi ansiotyöllä.

Elatusavun muuttamisen perusteet

Elatusavun muuttaminen voi johtua joko yhdestä yksittäisestä tekijästä tai usean samaan suuntaan vaikuttavan tekijän yhteisvaikutuksesta. Esimerkkinä yksittäisestä tekijästä voi olla elatusvelvollisen työttömäksi jääminen. Yhteisvaikutuksena taas voi esiintyä tilanne, jossa lapsen kanssa asuvan vanhemman ansiotaso nousee samalla kun lapsen erossa asuvan vanhemman muu elatusvastuu lisääntyy. Pelkkä yksittäinen olennainen olosuhteiden muutos ei kuitenkaan aina riitä perusteeksi elatusavun muuttamiselle, mikäli samanaikaisesti on tapahtunut muita olosuhteiden muutoksia, joiden vaikutukset kumoavat toisensa kokonaan tai ainakin suurelta osin, eikä vaadittu muutoskynnys ylity.

Lisäksi muutoksen on oltava pysyvä eikä vain lyhytaikainen. Yleensä muutosta pidetään lyhytaikaisena, kun sen kesto on alle kaksi kuukautta. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voisi olla vanhemman osallistuminen lakkoon.

Kun 15 prosentin muutoskynnys todetaan ylittyneen, tulee harkita elatusavun muuttamista kokonaisuutena ja sen kohtuullisuutta tapauskohtaisesti. Tässä harkinnassa voidaan kiinnittää huomiota samankaltaisiin seikkoihin, jotka otetaan huomioon viimekätisessä kohtuullisuusarvioinnissa. Muutosprosessin vaiheet löydät täältä

Rahat lopussa: elatusapuvelka ja maksuvapautus

Kun elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, Kelasta voi hakea elatustukea, ja samalla Kela alkaa periä maksamattomia elatusapuja elatusvelvolliselta. Tätä maksamatta olevaa elatusapua kutsutaan elatusapuvelaksi. Elatusvelvollinen ei voi maksaa elatusapua suoraan lähivanhemmalle niin kauan kuin Kela maksaa elatustukea elatusavun laiminlyönnin perusteella. Elatusvelvollinen voi neuvotella Kelan kanssa maksusuunnitelmasta, hakea maksuvapautusta tai keskustella lähivanhemman ja lastenvalvojan kanssa elatusavun määrän muuttamisesta. Maksuvapautus voidaan myöntää Kelan saatavasta, ei lapselle kuuluvasta elatusapusaatavasta. Lisätietoja Kelan sivuilta

Linkkejä

Asiakkaiden suosittelemia juristeja: Linkki

Kokemuksia Uusperhe.fi Taru Meritien palveluista: Linkki

Älä jää odottamaan parempaa hetkeä. Sitä useinkaan ei tule:

VARAA AIKA
OSTA VERKKOKURSSI