BONUSLAPSEN KUVIEN JULKAISU SOSIAALISESSA MEDIASSA

Huomioithan, että tämä sivusto ei ole viranomaisten ylläpitämä, ja Uusperhe.fi ei ole vastuussa tietojen ajantasaisuudesta. Jos tarvitset juridista neuvontaa, suosittelen etsimään luotettavia juristeja. Löydät asiakkaiden suosittelemia juristeja tämän linkin kautta.

1. Johdanto

Tämä artikkeli tarjoaa näkökulman lapsen, erityisesti bonuslapsen kuvien julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa, tarkastellen eroperheen ja uusperheen päätöksentekoa aiheesta. Artikkelissa huomioidaan sekä lainsäädännölliset että käytännön näkökulmat, joiden avulla voit tehdä harkittuja päätöksiä suhteessa kuvien julkaisuun.

Kun harkitset bonuslapsen kuvan julkaisemista sosiaalisessa mediassa, on tärkeää noudattaa hyviä käytäntöjä ja huolehtia lapsen oikeuksista sekä yksityisyyden suojasta. Tarkastelun kohteeksi tulevat lainsäädännön lisäksi mahdolliset huoltajien väliset sopimukset, oikeuden päätökset, huoltajuus, sekä sosiaalisen median käyttöehdot.

Lopulta olennaista on varmistaa, että bonuslapsen oikeudet; turvallisuus, fyysinen ja emotionaalinen hyvinvointi eivät ole vaarassa ja hänen yksityisyyden suoja otetaan huomioon.

2. Bonuslapsen mielipiteen huomioiminen

Kuvien julkaisussa tulisi lähtökohtaisesti aina kunnioittaa ja ottaa huomioon bonuslapsen omat toiveet ja mielipiteet.

Mitä tulee bonuslapsen itsenäiseen päätökseen kuvien julkaisusta, Suomen lainsäädäntö ei määrittele tarkkaa ikärajaa sille, milloin lapsen tulee itse antaa lupa kuvan julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa. Päätökseen vaikuttavat enemmän tilanteen yksityiskohdat, kuten lapsen ikä, kuvan luonne ja lapsen kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä kuvan julkaisemisesta.

Alle 13-vuotiaille lapsille tarjotaan usein erillisiä tietosuojaa koskevia suojamekanismeja sosiaalisissa verkostoissa. Vaikka tekniset säännöt voivat vaatia vanhempien suostumuksen alle 13-vuotiaiden kohdalla, on suositeltavaa ottaa huomioon myös lapsen oma mielipide ja pyrkiä keskustelemaan asiasta hänen kanssaan.

Lapsen itsenäisyyttä päätöksenteossa voi arvioida hahmotelemalla kokonaisuutta hänen ympärillään muun muassa seuraavien asioiden kautta

 • Ikä: Lapsen ikä on yksi keskeinen tekijä päätöksentekokyvyn arvioinnissa.
 • Ymmärrys: Arvioi lapsen kykyä hahmottaa kokonaisuutta, ymmärtää päätöksen mahdolliset seuraukset ja tehdä informoituja ja itsenäisiä, ei toisten johdattelemia päätöksiä.
 • Kypsyyden aste: Kypsyyden aste liittyy lapsen emotionaaliseen ja sosiaaliseen kypsyysasteeseen. Kypsä lapsi voi olla paremmin varustautunut käsittelemään päätöksentekoon liittyviä paineita ja vastuita.
 • Kommunikaatiotaidot: Arvioi lapsen kykyä ilmaista omia ajatuksiaan, toiveitaan ja huoliaan. Hyvät kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä päätöksentekoprosessissa.
 • Itsenäisyys ja vastuu: Tutki lapsen valmiutta itsenäiseen päätöksentekoon ja vastuunottoon. Joillain lapsilla voi olla vahva halu ottaa vastuuta omista asioistaan, kun taas toiset voivat tarvita enemmän ohjausta.
 • Aikaisemmat kokemukset: Arvioi, millaisia aikaisempia kokemuksia lapsella on ollut päätöksenteosta ja vastuunotosta. Aikaisemmat onnistumiset tai haasteet voivat vaikuttaa lapsen kykyyn käsitellä uusia päätöksiä.

3. Bonusvanhempi ja lasten kuvien julkaisu

Ota huomioon bonuslapsen oikeudet ja yksityisyyden suoja. Tämän lisäksi kysy lapselta lupa kuvaan.

Pyydä myös tämän artikkelin pohjalta tarvittaessa myös lupa bonuslapsen vanhemmalta tai jos kuvan luonne tai julkaisualusta on kriittinen suhteessa lapsen turvallisuuteen ja yksityisyyteen, molemmilta vanhemmilta. Ota arviossa myös huomioon kohdat 4. (Kumpi vanhemmista päättää) ja 5. (Lainsäädäntö).

4. Kumpi vanhemmista päättää?

Jos lapsen biologiset vanhemmat ovat eronneet ja erimielisiä lapsen kuvan julkaisemisesta, tilanne voi olla haastava. Ratkaisu voi riippua yhteishuoltajuudesta, yksinhuoltajuudesta ja oikeuden päätöksistä.

 1. Yhteishuoltajuus: Yhteishuoltajuudessa vanhemmat voivat yleensä tehdä itsenäisiä päätöksiä sellaisissa asioissa, jotka eivät ole merkittäviä tai suurta vaikutusta lapsen elämään. Näin ollen kuvien julkaisemispäätöksessä tulee harkita onko niillä merkittäväää merkitystä lapsen emotionaaliseen tai fyysiseen turvallisuuden tai yksityisyyden suojan vaarantumiseen. Tätä kautta voi pohtia, onko vanhemmalla yksin oikeus päättää kuvan julkaisusta.
 2. Yksinhuoltajuus: Yksinhuoltajuudessa päätösvalta on lähtökohtaisesti yksinhuoltajalla, ellei muuta ole vanhempien kesken sovittu.
 3. Oikeuden päätökset: Oikeuden antamat päätökset, kuten huoltajuussopimus, voivat vaikuttaa siihen, kuka saa tehdä tiettyjä päätöksiä lapsen elämässä. Näitä päätöksiä tulee noudattaa ja ottaa huomioon lapsen etu.
 4. Sosiaalinen media: Tarkastele myös sosiaalisen median alustan omia sääntöjä kuvien jakamiseen liittyen.

5. Lainsäädäntö

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen voiko bonusvanhempi julkaista kuvia ja tilanne ei ratkea keskinäisellä yhteisymmärryksellä, oikeudellisen neuvonnan hakeminen asianajajalta tai muulta oikeudelliselta ammattilaiselta voi auttaa selventämään tilannetta.

Suomen lainsäädännössä on useita näkökulmia, jotka liittyvät tähän asiaan:

 • Henkilötietolaki (523/1999): Henkilötietolaki koskee henkilötietojen käsittelyä, johon myös lasten kuvat liittyvät. Jos julkaiset lapsen kuvan, jossa hän on tunnistettavissa, tarvitaan lain mukaan kuvassa esiintyvän lapsen vanhemman tai huoltajan suostumus.
 • Yksityiselämän suoja: Suomen perustuslain 10 § takaa yksityiselämän suojan, joka kattaa myös lasten oikeudet.
 • Lastensuojelulaki (417/2007): Lastensuojelulaki huolehtii lapsen edusta ja oikeuksista. Lapsen etu ja oikeudet on otettava huomioon kuvien julkaisemisessa,
 • GDPR (EU:n yleinen tietosuoja-asetus): EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) koskee henkilötietojen käsittelyä. Jos lapsen kuva liittyy henkilötietoihin, tulee noudattaa GDPR:n vaatimuksia.

6. YHTEENVETO

Kun harkitset bonuslapsen kuvan julkaisemista, tärkeää on noudattaa hyviä käytäntöjä ja varmistaa, että lapsen oikeudet ja yksityisyys ovat etusijalla. Mikäli olet bonusvanhempi, lähtökohtaisesti tulisi aina varmistaa lapsen biologiselta vanhemmalta lupa kuvaan.

Erovanhempien osalta riitaisat tilanteet päätöksentekoon voivat olla monimutkaisempia, ja päätöksiin vaikuttavat yhteishuoltajuus, oikeuden päätökset ja mahdolliset vanhempien väliset sopimukset. Lisäksi on keskeistä tarkastella sosiaalisen median alustan omia sääntöjä ja ottaa huomioon lapsen etu ja yksityisyyden suoja.

Lainsäädännöllisesti Henkilötietolaki, Yksityiselämän suoja, Lastensuojelulaki ja GDPR tarjoavat kehyksen lapsen kuvien käsittelyyn.

Jos huoltajat eivät pääse yhteisymmärrykseen, voiko bonusvanhempi julkaista kuvia, oikeudellisen neuvonnan hakeminen voi selventää tilannetta.

Tarvitsetko yksin tai yhdessä puolisosi kanssa tukea uusperhe- tai parisuhdehaasteissa? Voit varata etävastaanottoajan uusperheasiantuntija, terapeutti Taru Meritielle oheisen linkin kautta. Usein jo yksikin istunto voi auttaa eteenpäin.

VARAA AIKA
LUENNOT JA VERKKOKURSSIT
LUE ASIAKASKOKEMUKSIA
JURISTISUOSITUKSIA